Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

17 C° Pécel 2024. május 24. péntek
Vizkorlatozas
2023 június 20.

I. fokú vízkorlátozás


HATÁROZAT

A Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. (2360 Gyál, Kőrösi út 190., a továbbiakban: DPMV. Zrt.) kezdeményezésére a folyamatos ívóvízellátás biztosítása érdekében 2023. június 21. napjától 8 órától kezdődően visszavonásig

I. fokozatú vízkorlátozást rendelek el.

Az I. fokozatú vízkorlátozás időtartama alatt a település egész területén 0:00 – 24:00 óra között a Nappali locsolási tilalom” fokozatban meghatározott intézkedéseket meghaladóan tilos a víziközműből vételezett ívóvízzel

- a magán és közterületi kertek, parkok öntözése, locsolása, az úttest locsolása/tisztítása, a gépjárművek mosása, medencék töltése, kerti zuhanyok, teraszpárásítók, párafüggönyök, párakapuk, illetve egyéb kültéri ködhűtők használata.

E határozat ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel végleges és végrehajtható.

Az ügyfél a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat. A Pécel Város Önkormányzatával szemben indított perben kérheti a Budapest Környéki Törvényszéktől (1146 Budapest, Hungária krt. 179-187.) a határozat megváltoztatását. A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez benyújtani. A keresetet a személyesen eljáró természetes személynek papír alapon, vagy elektronikus úton, Pécel Város Önkormányzatának címezve a Péceli Polgármesteri Hivatalnál (2119 Pécel, Kossuth tér 1.) kell benyújtania.

A keresetet a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet az ellenérdekű féllel szemben kizárólag elektronikus úton nyújthatja be Pécel Város Önkormányzatához.

A közigazgatási per illetéke 30.000,- Ft, a felet illeték feljegyzési jog illeti meg a közigazgatási bírósági eljárásban.

Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, a közigazgatási per kezdeményezésére jogosult azonban a keresetlevélben azonnali jogvédelem iránti kérelemként a halasztó hatály elrendelését kérheti.

INDOKOLÁS

A DPMV. Zrt. 2023. június 19. és 20. napján kelt leveleiben műszaki meghibásodásra hivatkozva kezdeményezte Pécel Város Önkormányzat közigazgatási területén az I. fokozatú vízkorlátozás elrendelését határozatlan időre.

A DPMV. Zrt. megkeresése szerint az I. fokozatú vízkorlátozás elrendelésének indoka, hogy a víztermelő kapacitás tartósan nem képes a jelentkező igények folyamatos kielégítésére.

A vízkorlátozással érintett tevékenységek vízfelhasználása a közüzemi hálózatban rövidesen nyomáscsökkenést, vízhiányt idézhet elő. 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LV1I. törvény (továbbiakban: Vtv.) 4. § (1) bekezdés c) pontja szerint a települési önkormányzat feladata a közműves vízellátás körében a települési közműves vízszolgáltatás korlátozására vonatkozó terv jóváhagyásáról és a vízfogyasztás rendjének megállapításáról való gondoskodás.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (11. 27.) Korm., rendelet (továbbiakban: Korm., rendelet) 83. § (l)-(2) bekezdései szerint:

„(1) Ha a közműves ivóvízellátásra rendelkezésre álló vízmennyiség természeti vagy egyéb elháríthatatlan okból csökken, a vízfogyasztás korlátozható. A vízkorlátozás időszakában foganatosítandó közigazgatási intézkedéseket a jóváhagyott tervnek és a megállapított fogyasztási rendnek megfelelően a polgármester rendeli el.

(2) A vízkorlátozás közzétételéről, a végrehajtás ellenőrzéséről a jegyző gondoskodik.”

Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem, melynek hatálya annak visszavonásáig tart. A DPMV. Zrt. szakmai javaslatára haladéktalanul intézkedek a vízkorlátozás megszüntetése iránt.

Határozatom a Vtv. 4. § (1) bekezdés c) pontján és a Korm. rendelet 83. §-án alapul.

Hatáskörömet és illetékességemet az Általános Közigazgatási Rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 9. § és 15. §-ban foglaltak, valamint a Korm. rendelet 83. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.

A közigazgatási per lehetőségét az Ákr. 114. § alapján biztosítottam, a közigazgatási perrel kapcsolatban a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 39. §, 50. § és 77. §-ai alapján, a közigazgatási bírósági eljárás illetékéről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés h) pontja alapján, a kereset benyújtásának módjáról a Kp. 28-29. §-ai alapján adtam tájékoztatást.

Horváth Tibor polgármester

                                                                                                                                             

Hatarozat I-foku-vizkorlatozas elrendelese.pdf