Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

17.1 C° Pécel 2023. szeptember 30. szombat
Bolcsode 02
2023 május 09.

Pályázati felhívás a Péceli Napsugár Bölcsőde intézményvezetői (kisgyermeknevelő magasabb vezetői megbízással) beosztásának ellátására


Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Péceli Napsugár Bölcsőde intézményvezetői (kisgyermeknevelő magasabb vezetői megbízással) beosztásának ellátására

A pályázatot meghirdető szerv:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2119 Pécel, Kossuth tér 1.

A meghirdetett munkahely:

Péceli Napsugár Bölcsőde
2119 Pécel, Szemere Pál utca 6.

Vezetői megbízás szintje:

magasabb vezető

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő

Megbízás időtartama:

A magasabb vezetői megbízás kezdete: 2023. december 1.
A magasabb vezetői megbízás megszűnésének időpontja: 2028. november 30.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményvezető felelős a gyermekek ellátásának, korai fejlesztésének megszervezéséért, az intézmény működéséért, a személyi, tárgyi és anyagi feltételek biztosításáért és az intézmény szakszerű vezetéséért. Feladata az intézmény felelős vezetése, jogszabályokban meghatározottak szerinti szakszerű működés, a magas színvonalú szakmai munka biztosítása, szervezése, ellenőrzése. A költségvetési szervek vezetői számára a jogszabályokban előírt pénzügyi-gazdasági feladatok és jogkörök felelősségteljes ellátása. A jogszabályok, a fenntartó által előírt szabályzatok, tervek, szakmai programok végrehajtása, az intézmény működését érintő pályázati lehetőségek figyelése, közreműködés pályázatok elkészítésében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

A megbízás feltételei:

  • magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, illetve bevándorolt vagy letelepedett

  • cselekvőképesség

  • büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

  • a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. mellékletében a bölcsődei intézmények magasabb vezetője számára előírt felsőfokú szakirányú szakképzettség

  • legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a bölcsődei ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

  • az intézményben kisgyermeknevelő munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg kisgyermeknevelő munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás

  • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása

 

Pályázati elbírálásánál előny jelent:

  • bölcsődei ellátás területén szerzett vezetői tapasztalat

  • helyismeret

 

Pályázat részeként benyújtandó igazolások:

  • fényképes szakmai életrajz

  • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek (bizonyítványok) másolata

  • az intézmény vezetésére, fejlesztésére szakmai-gazdasági hatékonyságára vonatkozó szakmai, vezetői program

  • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely tartalmazza, hogy a pályázó büntetlen előéletű és nem áll foglakozástól való eltiltás hatálya alatt

Pályázó nyilatkozata arról, hogy

  • a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, valamint a pályázati anyagnak a véleményezők és döntéshozók részére történő sokszorosításához, továbbításához hozzájárul

  • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn

  • megbízása esetén vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését

  • nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt

  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy nyilvános vagy zárt képviselő-testületi ülésen kéri a pályázat megtárgyalását.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2023. augusztus 31.

A pályázat benyújtásának helye, módja:

Postai úton, a pályázatnak Pécel Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2119 Pécel, Kossuth tér 1.), vagy

személyesen: Péceli Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán történő leadással (2119 Pécel, Kossuth tér 1. földszint).

A pályázatokat kizárólag zárt borítékban lehet benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Ö/214/2023., valamint a munkakör megnevezését: „bölcsőde intézményvezető”.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. szeptember 28.

A pályázat elbírálásának módja:

A jogszabályban előírt véleményezési eljárások lebonyolítását követően a pályázatokat Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el. A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázattal kapcsolatos további információ kérhető dr. Németh Ágnes Linda önkormányzati referenstől a 06/28/662-156-os telefonszámon, vagy személyesen Péceli Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Irodáján, 2119 Pécel, Kossuth tér 1.

A pályázati felhívás megjelenésének helye:

  • a www.kozszolgallas.ksz.gov.hu portál

  • Pécel Város Önkormányzatának hirdetőtáblája

  • Pécel Város Önkormányzatának honlapja (www.pecel.hu)

  • Péceli Hírek 2023. májusi, júniusi és júliusi száma